Ringo Sheena – “Kalk samen kuri no hana” (2003)

Ringo Sheena
Kalk samen kuri no hana
(2003)

01 – Shūkyō
02 – Dopperugengā
03 – Meisai
04 – Odaiji ni
05 – Yattsuke Shigoto
06 – Kuki
07 – Torikoshi Kurō
08 – Okonomi de
09 – Ishiki
10 – Porutāgaisuto
11 – Sōretsu

Ficha en RYM