John Zorn – “The Circle Maker” (1998)

John Zorn
The Circle Maker
(1998)

Masada String Trio:
Issachar

1.01 – Tahah
1.02 – Sippur
1.03 – Karet
1.04 – Hadasha
1.05 – Taharah
1.06 – Mispar
1.07 – Ratzah
1.08 – Zebdi
1.09 – Yatzah
1.10 – Malkhut
1.11 – Hodaah
1.12 – Elilah
1.13 – Meholalot
1.14 – Kochot
1.15 – Lachish
1.16 – Shidim
1.17 – Aravot
1.18 – Moshav

Bar Kokhba Sextet:
Zevulun

2.01 – Lilin
2.02 – Hazor
2.03 – Kisofim
2.04 – Khebar
2.05 – Laylah
2.06 – Teli
2.07 – Tevel
2.08 – Eitan
2.09 – Ner Tamid
2.10 – Idalah-Abal
2.11 – Gevurah

Ficha en RYM